Tietosuojaseloste - Valmennus-Go

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Tornion Työvoimalasäätiö

1. Rekisterinpitäjä

Tornion Työvoimalasäätiö
PL 1180
95401 TORNIO
www.tyovoimalasaatio.fi
info at tyovoimalasaatio.fi
Y-Tunnus: 2034178-5

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tero Oinas
ohjelmistokehittäjä
tero . oinas at tyovoimalasaatio.fi
Puh: 040 542 7118

3. Rekisterin nimi

Valmennus-Go valmennuksen hallintajärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään tukemaan Tornion Työvoimalasäätiön kuntoutus- ja valmennuspalveluiden toteuttamista.

5. Rekisterin tietosisältö

Pääasiallinen rekisteröity on valmentautuja. Muita rekisteröityjä ovat mm. valmentajat ja ulkoiset verkostohenkilöt (vain yhteystiedot).

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Työvoimalasäätiö hankkii luottamuksellisesti kaikilta viranomaisilta laeissa ja muissa säädöksissä olevien salassapitosäädösten estämättä tarvittavia tietoja, joilla on merkitystä rekisteröidyn terveyteen, työkykyyn ja sosiaalisen tilanteen arvioimiseksi työhönsijoittumis-, koulutus- tai kuntoutusmahdollisuuksien kannalta. Lisäksi tietoja voidaan hankkia eläke-edellytystenselvittämisen tarkoitusta varten.

Valmentautujan kanssa tehdään aina kirjallinen sopimus tietojen tallentamiseen, tilaamiseen, käyttämiseen ja luovuttamiseen.

Valmentautujan henkilötiedot tulevat joko suoraan valmentautujalta itseltään tai lähettävältä taholta. Työpäivämerkinnät tekevät valmentajat ja mahdollisesti valmentautujat itse. Valmentajat myös arvioivat valmentautujan suoriutumista työtehtävistä ja tekevät päivittäisiä merkintöjä, sekä kirjaavat ylös käytyjen asiakas- ja verkostopalaverien sisältöjä.

Vanhojen asiakkaiden tiedot on siiretty Tornion Työvoimalasäätiön käytössä olevasta ARVI -tietojärjestelmästä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan kirjalliseslla sopimuksella luovuttaa mm. seuraaville tahoille: sosiaalitoimi, KELA, TE-toimisto, LP-SHP:n yksiköt, A-klinikka, psykiatrian poliklinikka, OYS:n yksiköt, kunnan terveyskeskus, oppilaitokset, työnantajat.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot on tallennettu Suomessa sijaitsevaan järjestelmään. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmään kirjautuminen on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Verkkoyhteys järjestelmään on aina salattu SSL -yhteys. Järjestelmän sisällä rekisteröidyn tietoja voi käsitellä vain valmentajat, joilla on asiakassuhde valmentautujaan. Toimiston virkailijoilla, johdolla ja järjestelmän ylläpidolla on pääsy kaikkiin tietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Kaikilla rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Torion Työvoimalasäätiö
Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Kaikilla rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tieton korjaamista. Korjauksen voi suorittaa joko rekisteröidun yksilövalmentaja tai Tornion Työvoimalasäätiön toimistovirkailija tai järjestelmän ylläpito. Korjauspyynnön voi osoittaa joko puhelimitse rekisteröidun omalle yksilövalmentajalle, numeroon 050 597 2062 tai sähköpostitse osoitteeseen info@tyovoimalasaatio.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei käsitellä suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia taikka markkina- tai mielipidetutkimista, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.